Szerződési feltételek ÁSZF

Etaska.hu

Általános Szerződési Feltételek


Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Etaska.hu Kft.-el (székhely: 4461 Nyírtelek, Tokaji út 60., cégjegyz.sz: 15-09-080305, adószáma: 24240097-2-15) – az online értékesítési felületén megrendelhető áruk vonatkozásában – megkötött szerződések feltételeit határozza meg az ÁSZF hatályba lépésének napján és azt követően létrejövő megrendelések és adásvételek vonatkozásában. A jelen ÁSZF-ben foglaltaktól kizárólag a Felek közös megegyezésen nyugvó írásbeli megállapodása alapján lehet eltérni. 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.etaska.hu és a http://www.e-taska.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.etaska.hu/szerzodesi_feltetelek_10 és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: ÁSZF Etaska.hu

1. 1.    Szolgáltató adatai:
Szolgáltató neve: Etaska.hu Kft
Szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 4461 Nyírtelek, Tokaji út 60.
Szolgáltató postai címe: 4461 Nyírtelek, Tokaji út 60.
Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@etaska.hu
Cégjegyzékszáma: 15-09-080305
Adószáma: 24240097-2-15
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 30 721 9652
Telefonos elérhetőség: Hétfő - Péntek 9.00-16.00
A szerződés nyelve: magyar

1. 2.    A tárhely-szolgáltató adatai 
Shoprenter.hu Kft.
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
E-mail: info@shoprenter.hu
Webcím: www.shoprenter.hu
1. 3.    ÁSZF-ben használt fogalmak meghatározása
* •    Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet Szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

* •    Felek

Jelen ÁSZF értelmében Szolgáltató és Felhasználó együttes megnevezése.

* •    Felhasználó

Bármely természetes, jogi személy vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt. 

* •    Fogyasztó 

Szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
* •    Panasz
Fogyasztó Szolgáltatóval szemben előterjesztett, Szolgáltatónak, vagy Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányuló kifogása, a kellékszavatossági, termékszavatossági vagy jótállási igény kivételével.
* •    Szolgáltató

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki Felhasználóval szerződést köt. Ezen ÁSZF Szolgáltatót betöltött szerepétől függően Eladónak is nevezi.

* •    Vállalkozás 

Szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

1. 4.    Alapvető rendelkezések:
* •    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
* •    A jelen ÁSZF 2024. Július 11. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A módosításokat Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.
* •    Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

* •    Szolgáltató nem vállal felelősséget Szolgáltatóhoz nem köthető, Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban.
1. 5.    Regisztráció/vásárlás
* •    Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
* •    Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
* •    Szolgáltatót Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
* •    Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
1. 6.    Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
* •    A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
* •    A webshopban Szolgáltató az egyes termékekhez kapcsolódóan tünteti fel azok lényeges tulajdonságait, a termék nevét, leírását. A termékek mellett digitális úton előállított illusztrációs célt szolgáló képek szerepelhetnek, melyek a valóságban eltérőek lehetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézetéből adódó különbözőség miatt.
* •    Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.
* •    Az akciók, kuponok és kedvezmények csak a teljes áru termékekre vonatkoznak!

* •    Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
* •    Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlag Fogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
1. 7.    Rendelés menete
* •    Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
* •    Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
* •    Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
* •    Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.
* •    Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.
1. 8.    Fizetési módok:
Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.
Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.
1. 9.    Szállítási költség:
    * -    29990 Ft feletti vásárlás esetén INGYENES szállítás, GLS házhozszállítással és GLS csomagpontra is! + 499 Ft utánvét beszedés díja minden esetben
    Házhozszállítással GLS futárszolgálattal    GLS csomagpontra
Utánvéttel 29990 Ft alatt    980 Ft + 499 Ft utánvét beszedés díja    680 Ft + 499 Ft utánvét beszedés díja
Bankkártyás előrefizetés esetén 29990 Ft alatt    980 Ft    680 Ft
Bankkártyás előrefizetés esetén 29990 Ft felett
+ 499 Ft utánvét beszedés díja    INGYENES    INGYENES
 
MPL szállítási díjak. (a szállítási idő a postán való feladás miatt több nap is lehet) MPL szállításkor logisztikai díjat számítunk fel pluszban: 
    * •    Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
    * •    Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
    * •    Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
    * •    Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.
    * •    Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
    * •    A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
    * •    Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
    * •    Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
    * •    Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
    * •    Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
    * •    Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.
    1. 10.    A megrendelések feldolgozása és teljesítés 
    * •    A megrendelések feldolgozása beérkezések sorrendjében, munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
    * •    Általános teljesítési határidő: a szerződés létrejöttétől számított átlagosan 3 munkanapon belül.
    * •    Az adásvételi szerződés alapján Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
    * •    Ha az eladó vállalkozás és a vevő Fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
    * •    Ha az eladó vállalkozás és a vevő Fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
    * •    Szolgáltató késedelme esetén Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
    * •    Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
    * •    Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.
    1. 11.    Elállás joga
    * •    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Fogyasztó az elállási jogát áru adásvételére irányuló szerződés esetén az árunak;  több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik az utoljára szolgáltatott árunak; több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, akkor az első szolgáltatásnak Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Az előbbiek nem érintik Fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

    * •    Amennyiben az elállási jog gyakorlásával összefüggő tájékoztatási kötelezettségének Szolgáltató nem tett eleget, az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a szükséges tájékoztatást, akkor az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

    * •    Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében szereplő nyilatkozat-minta útján.
    * •    Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 
    * •    A termék visszaküldésének költségét Fogyasztónak kell viselnie, Szolgáltató nem vállalta e költség viselését. 
    * •    Az elállási jog gyakorlása esetén Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. 
    * •    Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:
 a)  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban, ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet Fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés Fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak Fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint Szolgáltató maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 b)  olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 c)  olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen Fogyasztó személyére szabtak;
 d)  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
 e)  olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 f)  olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
 g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 h)  olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 m)  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha Szolgáltató Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
    * •    Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (szállítási költség) is. Áru adásvételére irányuló szerződés esetén Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az említett összeget, amíg Fogyasztó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.
    * •    A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
    * •    Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve Szolgáltatónak vagy Szolgáltató által az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha Szolgáltató vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi. Fogyasztó az áru visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha Szolgáltató vállalta e költség viselését.

    * •    Ha Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
    * •    Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket Szolgáltató postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó részére.
    * •    Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
    * •    Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
    * •    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
    * •    Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.
    * •    Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
    * •    Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
    * •    Elállási jog gyakorlásának a menete:
Amennyiben Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
Szolgáltató azonban nem köteles Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
    1. 12.    Jótállás, szavatosság
Hibás teljesítés
Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől Fogyasztó hátrányára tér el.
Kellékszavatosság
    * •    Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
    * •    Milyen jogok illetik meg Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Választás szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és Szolgáltató közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
    * •    Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 
    * •    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
Felhasználó Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
    * •    Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
Termékszavatosság
    * •    Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

    * •    Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

    * •    Kivel szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja.

    * •    Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

    * •    Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

    * •    Milyen bizonyítási szabály érvényesül termékszavatossági igény érvényesítése esetén?

Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt.

    * •    A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.

 Jótállás
    * •    Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló jogszabály alapján Szolgáltató jótállásra köteles, ha Felhasználó Fogyasztónak minősül.

    * •    Önt milyen jogok illetik meg, ha a jótállás jogszabályon alapul?

A kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott új, tartós fogyasztási cikk (a továbbiakban: fogyasztási cikk) esetén Ön a teljesítés hibája miatt a kellékszavatosság kapcsán ismertetett jogait érvényesítheti, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben foglalt feltételekkel.

    * •    Önt milyen további jogosultságok illetik meg jogszabályon alapuló jótállás esetén?

Fogyasztási cikk esetében Ön a jótállási idő alatt elsősorban kijavítást igényelhet. Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és Ön másik igény teljesítését nem kéri. Ön akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserélési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy Ön nem kéri másik igény teljesítését. Ha az előbbi esetekben kicserélésre nincs lehetőség, akkor Ön a vételár visszatérítésére is igényt tarthat.

    * •    Ön milyen határidőn belül gyakorolhatja kötelező jótálláson alapuló jogait?

A jótállás időtartama fogyasztási cikkek esetén
a) 10 000 forinttól 250 000 forintig terjedő eladási ár esetén két év,
b) 250 000 forint feletti (250 001 forinttól kezdődő) eladási ár esetén három év.


    * •    Milyen feltétellel érvényesíthetők a jótállási igények?

A jótállásból eredő jogait Ön a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha Ön az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A jótállási igény teljesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.

    * •    Milyen további követelmények támaszthatóak a jótállási jogok gyakorlásának feltételéül?

Fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése vagy annak üzemben tartása érdekében támaszthatók speciális követelmények (például időszakos felülvizsgálat) Fogyasztóval szemben, feltéve, ha a megfelelő üzembe helyezés vagy üzemben tartás más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet Fogyasztó számára.

    * •    Mikor mentesül Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásából/avulásból származó károkért.
 
Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Felhívom a figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont Ön egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például Szolgáltató kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.

    1. 13.    A szavatossági igény esetén történő eljárás
(Fogyasztónak minősülő Felhasználók esetén.)
    * •    Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezéseitől Fogyasztó hátrányára nem térhet el.
    * •    Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
    * •    A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
    * •    Szolgáltató Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben meghatározott tartalommal.
    * •    A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül Fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.
    * •    A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
    * •    Ha Szolgáltató Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni Fogyasztót.
    * •    Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
    * •    Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor Szolgáltató Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
    1. 14.    Vegyes Rendelkezések
    * •    Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
    * •    Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
    * •    Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
    * •    Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
    * •    Felek rögzítik, hogy Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy Felhasználó és Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben Felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

    * •    Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.


    * •    Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

    * •    Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.
    1. 15.    Panaszkezelés rendje
(Fogyasztónak minősülő Felhasználók esetén.)
    * •    Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti panaszát Szolgáltatóval.
    * •    Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
    * •    Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
    * •    Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

    * •    Fogyasztó panasszal fordulhat Fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok
    * •    Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Békéltető testület neve    Székhelye, címe    Illetékességi terület
Budapesti Békéltető Testület    Budapest
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva VeronikaHonlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu    Budapest
Baranya Vármegyei Békéltető Testület    Pécs
Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu
kerelem@baranyabekeltetes.hu    Baranya vármegye,
Somogy vármegye,
Tolna vármegye
Borsod-Abaúj-Zemplén
Vármegyei Békéltető Testület    Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek);
501-871 (folyamatban lévő ügyek)
Elnök: Dr. Tulipán Péter
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu    Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
Heves vármegye,
Nógrád vármegye
Csongrád-Csanád Vármegyei
Békéltető Testület    Szeged
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu    Békés vármegye,
Bács-Kiskun vármegye,
Csongrád-Csanád vármegye
Fejér Vármegyei Békéltető Testület    Székesfehérvár
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu    Fejér vármegye,
Komárom-Esztergom vármegye,
Veszprém vármegye
Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Békéltető Testület    Győr
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu    Győr-Moson-Sopron vármegye,
Vas vármegye,
Zala vármegye
Hajdú-Bihar Vármegyei
Békéltető Testület    Debrecen
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu    Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,
Hajdú-Bihar vármegye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Pest Vármegyei Békéltető Testület    Budapest
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszáma: +36 1 792 7881
Elnök: Dr. Koncz Pál
Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu;
www.panaszrendezes.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu    Pest vármegye
    * •    A békéltető testület hatáskörébe tartozik Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje Fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz Fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület Fogyasztó vagy Szolgáltató kérésére tanácsot ad Fogyasztót megillető jogokkal és Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
    * •    Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén Fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

    * •    Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
    * •    Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. Fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson Szolgáltató egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha Fogyasztó személyes meghallgatást kér, Szolgáltató egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.
    * •    Amennyiben Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
    1. –    az eljáró bíróságot;
    2. –    a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
    3. –    az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
    4. –    azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
    5. –    a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
    1. 16.    Szerzői jogok
    * •    Miután az etaska.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az Etaska.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
    * •    Az Etaska.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
    * •    Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
    * •    Tilos az Etaska.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; Felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az Etaska.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
    * •    Az Etaska.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
    * •    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 
    1. 17.    Felelősségi rendelkezések
    * •    Az online értékesítési felület használata feltételezi Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

    * •    Szolgáltató nem vállal felelősséget az alábbiak miatt, függetlenül azok okától: 

    * –    vis maior, 
    * –    működési hiba az internetes hálózatban, ami korlátozza vagy megakadályozza az online értékesítési felület akadálytalan működését és a foglalást, 
    * –    meghibásodás bármely eszközben a kommunikációs vonalakon, 
    * –    az interneten küldött/fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása,
    * –    a nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papíralapú, vagy elektronikus elveszte,
    * –    szoftver nem megfelelő működése,
    * –    programhiba vagy egyéb technikai hiba következményei.

    * •    Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, sztrájk, járvány, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény stb.) amelyek nem függenek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésben. Bármelyik Fél kérésére, a vis maior tényéről az érintett Fél köteles a származási ország hatósága vagy érdekképviseleti szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni.

    * •    Felhasználó felelős az általa megadott adatok helytállóságáért.

    * •    Amennyiben a jogszabályok másként nem rendelkeznek, Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből eredő közvetlen vagy közvetett károkért nem vállal felelősséget. 

    * •    A webshop használatával vagy annak felületével kapcsolatos bármely jogsértés, vagy érdeksérelem esetére Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy Felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggessze, személyes és egyéb adatait törölje. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. Minderről Szolgáltató nem köteles előzetesen értesíteni Felhasználót.

    * •    Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a webshop működését előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, és ebből adódóan Felhasználóknak semmilyen követelése nincs Szolgáltatóval szemben. Ez a már leadott és visszaigazolt megrendeléseket azonban nem érinti.

    * •    Szolgáltató törekszik a honlap naprakész állapotban való tartására és az ott megjelenő adatok, információk pontosságára, ugyanakkor honlapon megjelenő esetleges téves információkért, a honlap működésének esetleges akadozásáért vagy leállásáért, továbbá az ebből a tényből keletkező károkért felelősséget nem vállal.
 

1.18 Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.etaska.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3

Letölthető az alábbi linken: Adatkezelési tájékoztató_Etaska.hu.docx

 

Nyíregyháza, 2024. Július 11.

Tartalomhoz tartozó címkék: HíREK Cikkek Blog bejegyzések